Nhà trường tổ chức cho cân đo cho các cháu cuối năm hoc,